Algemene Voorwaarden

Huurvoorwaarden Scooterverhuur Joure per 01-01-2021

Definities

Verhuurder:    Retro Scooterverhuur B.V. 

Huurder:         Diegene die de huurovereenkomst met Retro Scooterverhuur B.V. is aangegaan.

Gehuurde:       Datgene wat huurder huurt van verhuurder in het kader van de huurovereenkomst.

Huurperiode:  De periode dat Huurder het Gehuurde huurt van Verhuurder.

Artikel 1
Huurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen. Verhuurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben afgeleverd. Bij het afleveren van de scooter krijgt Huurder van Verhuurder een gedetailleerde instructie over de werking van de scooter. Door het meenemen van de scooter verklaart Huurder deze instructie te hebben ontvangen.

Artikel 2
Huurder verklaart kennis te hebben genomen van de huurvoorwaarden. Huurder dient een minimum leeftijd te hebben van twintig (20) jaren, in het bezit te zijn van een geldig AM rijbewijs, dan wel een daar wettelijk aan gelijkgesteld rijbewijs, alsmede een geldig legitimatiebewijs en dient zich te legitimeren.

Artikel 3
Huurder dient zich gedurende de huurperiode ten alle tijden te houden aan de Nederlandse wetgeving. Naast het eerbiedigen van de verkeersregels wordt men geacht op een verantwoorde manier met het gehuurde om te gaan en is het verboden alcohol, drugs en / of medicijnen (die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden) te gebruiken voor of tijdens de rit.

Artikel 4
Huurder dient voor aanvang van de verhuur het totale bedrag van de overeenkomst (inclusief borg) te hebben betaald.

Artikel 5
Het Gehuurde is W.A. verzekerd. Bij aflevering wordt een schadeformulier meegeleverd. Voorzover sprake is van een eigen risico, komt deze volledig ten laste van Huurder. Huurder kan hiervoor eventueel een aanvullende verzekering afsluiten.

Artikel 6
Bij parkeren dient het gehuurde te allen tijde op slot gezet te worden.

Artikel 7
Huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan het Gehuurde toegebracht of ontstaan, ongeacht of dit het gevolg is van schuld van de huurder of van derden. Bij schade dient Verhuurder te allen tijde terstond ingelicht te worden en dient een schadeformulier ter plekke ingevuld en ondertekend te worden. Bij diefstal / vermissing is Huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van het gehuurde. De huurderving is daarbij niet inbegrepen. Huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, aan Verhuurder vergoeden. Bij het niet onmiddellijk voldoen van de totale schade zijn niet alleen de kosten van de schade, maar ook alle verhaalkosten voor rekening van Huurder.

Tevens is Huurder verplicht om bij vermissing of diefstal aangifte te doen bij de politie en een kopie aangifte te overhandigen aan Verhuurder.

Artikel 8
Het huren van het Gehuurde geschiedt op eigen risico. Verhuurder is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook ontstaan gedurende de huurperiode aan Huurder, derden en/of goederen. Verkeersovertredingen en de daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van Huurder. Met een verhoging van € 20,00 administratie kosten.

Artikel 9
Het is Huurder niet toegestaan het Gehuurde aan derden in gebruik of onderhuur af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 10
De scooter kan alleen tijdens openingstijden gehaald en gebracht worden Deze tijden worden vermeld bij de levering van het gehuurde. Bij te laat terugbrengen van de scooter wordt per kwartier  € 10,00 in rekening gebracht.

Ingeval van een overschrijding van 24 uur, zonder dat dit aan Verhuurder is gemeld en door Verhuurder is geaccepteerd, zal aangifte worden gedaan bij de politie.
Bij overmatige bandenslijtage, vervanging- cq reparatiekosten, aangevuld met eventuele transport-
en verzendkosten, zijn deze kosten volledig voor rekening Huurder.

Artikel 11
Bij een vroegtijdige terugbezorging, blijft de volle huur gelden.

Artikel 12
Huurder betaalt een borg voor het Gehuurde voor aanvang aan Verhuurder. Het borgbedrag is vermeld in de prijslijst. Deze borg krijgt Huurder terug na de huurperiode, vooropgesteld dat het Gehuurde in dezelfde staat is als bij uitlevering. Verhuurder is gerechtigd het bedrag van een eventuele schadevergoeding met de gestorte borg te verrekenen. Onverminderd het recht van Verhuurder op aanvullende schadevergoeding. De som van alle betaalde borg bedragen betaald door de gehele groep, ingeval van huur van meer dan één (1) scooter kan hiervoor, indien nodig, worden aangewend.

Artikel 13
Huurder zal als een goede beheerder het Gehuurde verzorgen en deze uitsluitend overeenkomstig de bestemming gebruiken. Verhuurder is te allen tijde gerechtigd om het Gehuurde na vermeend misbruik in te nemen zonder restitutie van huurpenningen.

Artikel 14
Verhuurder heeft het recht om onder bepaalde weersomstandigheden, zonder kosten wederzijds, te annuleren als de veiligheid in het gevaar komt, dit ter beoordeling van Verhuurder.

Artikel 15
Bij vroegtijdige reservering van groepen (4 of meer) dient 25% van de overeenkomst minimaal een week van te voren te worden overgemaakt naar Verhuurder.

Artikel 16
Annuleringen door Huurder dienen minimaal 2 dagen van te voren te worden ingediend. Verhuurder is te allen tijde gerechtigd de verhuur te annuleren.

Artikel 17
Het is uitdrukkelijk verboden om zich met de scooter(s) op onverharde wegen te begeven. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend verstaan duinen, bospaden en strand.

Artikel 18
Indien de huurder de beschikking heeft over een Navigatiesysteem dient de huurder deze ten alle tijden in het zicht te houden. Bij het parkeren van de scooter dient men deze te verwijderen en op te bergen in de bijbehorende etuis. De Navigatie is niet waterdicht en dient bij regen te worden verwijderd. Schade, diefstal of vermissing van de Navigatie zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 19
Huurder dient de scooter met een volle tank af te leveren. Indien dit niet het geval is bij terugbrengen mag de verhuurder € 20,00 in rekening brengen.